Algemene & Bijzondere voorwaarden

IJzerwaren ‘t Pannenhuis N.V.
Kapellensteenweg 19
2920 Kalmthout
BTW: BE0411.632.267

Tel :03 666 66 76
info@tpannenhuis.be

Openingsuren
Van :
Maandag – Vrijdag
08.30 – 12.00 u / 13.00 – 18.00u
Zaterdag
08.30 -16.00u
Zon. en feestdagen gesloten

Art. 1.  Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst of bestelling die bij ons wordt geplaatst. Eventuele bijzondere voorwaarden van onze kopers-klanten zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door ons schriftelijk werden goedgekeurd. Een eventuele schriftelijke goedkeuring blijft beperkt in de tijd tot maximum 12 maanden.
Onze algemene verkoopsvoorwaarden mogen niet als stijlclausules worden opgevat, maar leggen effectief de verbintenissen tussen onze vennootschap en de klant vast.

Art. 2.  De aanvaarding en de levering van de koopwaren vindt plaats in onze magazijnen. In geval de koper ons verzoekt elders te leveren zal de verzending van de goederen geschieden op zijn risico en op zijn kosten. Geen enkele prestatie buiten onze magazijnen is in onze prijzen inbegrepen. Zelfs bij franco leveringen zal er een toeslag moeten worden betaald, tenzij hiervan bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

Art. 3.  Vanaf het ogenblik van terbeschikkingstelling van de koopwaar aan de koper, zijn alle risico’s van beschadiging of tenietgaan van de koper ten laste van de koper. Hij is dan ook verantwoordelijk voor de bewaking en onderhoud van de geleverde producten. 

Art. 4. Klachten i.v.m. de goederen moeten binnen 8 dagen na ontvangst van deze goederen bij aangetekend schrijven worden meegedeeld, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk en ongegrond is. Onze aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het omruilen van de goederen die niet voldoen, of, wanneer de herstellingskosten lager zouden liggen dan de vervangwaarde van de goederen, het herstellen van de goederen die niet voldoen. Er kunnen ons geen andere terugbetalingen, kosten of schadevergoedingen worden aangerekend, ongeacht hun oorzaak.

Art. 5. Goederen kunnen niet meer geruild of geretourneerd worden na verloop van één maand. Bij terugname van goederen valt iedere beschadiging of ontbrekende onderdelen ten laste van de koper. Elke teruggave of terugzending kan alleen gebeuren mits ons voorgaand schriftelijk akkoord en voor zover de goederen niet beschadigd zijn, in hun oorspronkelijke verpakking zitten en nog regelmatig door ons in voorraad worden gehouden. De terugzending van de goederen naar onze magazijnen zal geschieden op kosten van de koper.

Art. 6. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek zal de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, eventuele intresten en kosten inbegrepen. In alle gevallen is de vennootschap gerechtigd de goederen ten aanzien van welke het eigendomsvoorbehoud geldt, terug te nemen in geval van niet-volledige betaling van de overeengekomen prijs. Voor zoveel als nodig wordt de vennootschap geacht door de klant gemachtigd te zijn deze goederen weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De klant geeft ons toestemming haar bedrijfsterreinen, magazijnen, fabriekshallen, woning e.d. te betreden met het oog op de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte goederen verdergaande mogelijkheden kent tot het eigendomsvoorbehoud dan hierboven is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van ons te zijn bedongen. Het is de klant verboden om zekerheden aan derden te verschaffen of te vervreemden wanneer er op de goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust. De aanvaarde factuur wordt aanzien als indeplaatsstelling van een geldige en ondertekende bestelbon.

Art. 7. Wij behouden ons het recht voor de goederen of diensten aan te rekenen naarmate hun levering, ook indien deze slechts gedeeltelijk is. Ook wanneer zulks niet is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, behouden wij ons het recht voor hetzij voor de uitvoering van de verkoop, hetzij na de gedeeltelijke uitvoering ervan, van onze koper een borgsom te eisen tot zekerheid van de uitvoering van zijn verplichting. Wij moeten de redenen van zulk danig verzoek niet opgeven. Bij weigering aan dit verzoek te voldoen hebben wij het recht de verkoopovereenkomst te verbreken, hetzij geheel, hetzij voor het gedeelte dat nog moet uitgevoerd worden, en een vergoeding te eisen voor de gebeurlijke schade.

Art. 8. Onze facturen zijn betaalbaar te Kalmthout, 30 dagen na factuurdatum. Elke klacht over een factuur of rekening moet bij aangetekend schrijven geformuleerd worden binnen 8 dagen na ontvangst ervan.

Art. 9. Voor elke laattijdige betaling is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vanaf de factuurdatum een verwijlinterest verschuldigd van 1,60 % per maand, de interesten voor elke begonnen maand zijn voor de hele maand verschuldigd.

Art. 10. In geval van niet-betaling binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum, zal de factuur automatisch en zonder enige vorm van ingebrekestelling nodig is, verhoogd worden met 15% met een minimum van 50 euro, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, dit onverminderd de vervallen of te vervallen nalatigheidsinteresten.

Art. 11. Het niet volledig betalen van één of meerdere facturen op vervaldag maakt dat alles wat nog verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar en dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Tevens behouden wij ons het recht voor om in dergelijke gevallen zonder enige voorafgaand bericht alle nog niet betaalde goederen terug te nemen op kosten van de koper, de uitvoering van de andere bestellingen op te schorten en zelfs te verbreken en tenslotte schadevergoeding te eisen voor de door ons geleden winstverderving en gemaakte kosten.

Art. 12. Tenzij geschreven strijdig beding is de ambachtsman of opdrachtgever, gevolmachtigd door de verbruiker of eindbestemmeling voor wiens rekening hij de bestelling overmaakt, solidair met de koper-eindbestemmeling gehouden tot de betaling van de geleverde of geplaatste goederen.

Art. 13. De overeengekomen levertermijnen, leveringsvoorwaarden, waarborgen en prijzen kunnen slechts gewaarborgd worden voor zover onze leveranciers, fabrikanten en vervoerders dit waarborgen tegenover ons. De levertermijnen worden slechts indicatief gegeven en binden ons niet. Eventuele vertraging in de levering geeft de koper niet het recht schadevergoeding te eisen, noch mag de bestelling worden geweigerd of de bestelling/overeenkomst worden ontbonden. Wij behouden ons het recht voor om de ontbinding van rechtswege van het koopcontract, zonder kosten voor ons, in te roepen in geval de goederen die het voorwerp van het koopcontract uitmaken door ons in het buitenland dienen te worden aangeschaft en dit voor zover de vreemde munt waarin de aanschaf geschied ten overstaan van euro met minimum 3% in waarde stijgt tussen de datum van de bestelling door de koper en de overeengekomen leveringsdatum. Voor het overige kan een bestelling slechts worden teniet gedaan bij wederzijds akkoord, behoudens in geval van overmacht.

Art. 14. De koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevens, nodig voor het opmaken van de facturen en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Art. 15. Voor facturen waarvan het totaal bedrag lager is dan 15 euro (excl. BTW) wordt 3,50 euro in rekening gebracht als administratiekost.

Art. 16. Indien anders gespecifieerd, zijn onze prijzen steeds exclusief verpakking, exclusief taksen, heffingen en BTW.

Art. 17. Iedere bestelling geplaatst bij een vertegenwoordiger of afgevaardigde is slechts geldig na uitdrukkelijk schriftelijke bevestiging. Deze bevestiging is slechts nodig in onze hoofde, de klant is daarentegen gebonden van zodra hij de bestelbon ondertekend heeft of gecontracteerd met onze vertegenwoordiger of afgevaardigde.

Art. 18. Onze klanten, leveranciers en bezoekers betreden onze terreinen en gebouwen op eigen verantwoordelijkheid.

Art. 19. De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van een clausule of een gedeelte ervan, tast de geldigheid van de andere clausules/gedeelten niet aan.

Art. 20. Alleen de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen, zullen bevoegd zijn om de geschillen te beslechten welke ter gelegenheid van deze verkopen zouden kunnen ontstaan.          

Bijzondere voorwaarden – Website

ALGEMEEN

Bij bestellingen via de webshop heeft u de mogelijkheid onze verkoopsvoorwaarden af te drukken en/of op te slaan. Indien u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden gelieve dan geen bestelling te plaatsen.

Deze bijzondere voorwaarden zijn tezamen met de algemene voorwaarden van toepassing op de geplaatste bestelling en kunnen steeds worden geraadpleegd op de website www.tpannenhuis.be.

Bepaalde voorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten en niet op professionele klanten.

IJzerwaren ’t Pannenhuis behoud zich het recht om op ieder moment eenzijdig de algemene voorwaarden te wijzigen. Controleer de voorwaarden alvorens een bestelling te plaatsen.

De goederen en diensten worden geleverd vanuit België en worden geacht te worden uitgevoerd in België. Zelfs indien IJzerwaren ’t Pannenhuis zich uitzonderlijk akkoord verklaard met het verzenden van goederen naar andere landen, toch kan een verkoop enkel gesloten worden in het Nederlands, Frans of Engels. De verkoopsvoorwaarden in het Nederlands blijven als enige van toepassing op de bestelde goederen en diensten.

De bestellingen op de webshop dienen geplaatst te worden vanuit België, met opgave van een adres in België. Als de zending bestemd zou zijn voor een ander land dan België zal IJzerwaren ’t Pannenhuis zich opstellen als exporteur en de koper als importeur, waarbij de koper zich zal moeten schikken naar de regelgeving van het land waarnaar de goederen moeten worden geëxporteerd.

De klant dient handelingsbekwaam te zijn om de goederen van ijzerwaren ’t Pannenhuis te bestellen en/of te gebruiken.

PRAKTISCH

Als een klant een bestelling plaatst via de webshop kan deze de goederen in een winkelmandje plaatsen. De klant kan zijn bestelling dan nog ten allen tijde aanpassen of verwijderen.

Alle goederen in de webshop worden zo goed mogelijk omschreven samen met de afbeelding. Er kunnen afwijkingen optreden tussen de geleverde goederen en de omschrijving of de afbeelding. IJzerwaren ’t Pannenhuis kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien er vragen zijn met betrekking tot een bepaald product kan de klant altijd via e-mail (info@tpannenhuis.be) contact opnemen.

Bij het afrekenen kan men kiezen tussen de verschillende betaalmethoden, waaronder o.a. te betalen bij afhaling in de winkel.

Promoties , acties of kortingen zijn niet cumuleerbaar. Wij zorgen er voor dat steeds de grootste korting zal worden toegepast in geval van meerdere gelijklopende acties.

Evenwel behouden wij ons het recht voor om de prijs eenzijdig aan te passen indien de prijszetting onderhevig zou zijn aan een druk- of zetfout op de website, een prijsstijging ingevolge aanpassing van BTW-tarieven of het ontstaan van andere wettelijke heffingen dewelke de prijs kunnen beïnvloeden.

Voor het ontvangen van de factuur gaat de klant ermee akkoord dat dit gebeurd in digitale vorm.

Na de betaling ontvangt de klant een bevestigingsmail met opgave van de bestelde goederen.

Bij de verzending van de goederen naar het opgegeven adres ontvangt de klant een bijkomende email dat de bestelling verzonden is. Indien de klant heeft gekozen om de bestelling te laten leveren via een koerierdienst, is de vermelde leveringstermijn slechts indicatief en bindt deze ons niet.

De klant is steeds verantwoordelijk voor het correct invullen van zijn contactgegevens. Indien een bestelling foutief wordt geleverd door verkeerde opgave van zijn contact- of leveringsadres, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van de bestelling.

Bijkomende vragen of notities kunnen steeds worden gevoegd bij bestelnotities.

BETALING EN LEVERING

Onze prijzen zoals vermeld op de website zijn inclusief BTW en uitgedrukt in EURO, evenwel zonder bijkomende heffingen of taxen zoals Recupel, Bebat, etc. Deze bijkomende heffingen of taxen zullen bij het afhandelen van uw bestelling worden toegevoegd, doch steeds op transparante wijze.

Transport- en of verzendingskosten zijn niet inbegrepen in onze prijsopgave en zullen afzonderlijk worden aangerekend tijdens het bestelproces. Leveringen in gans België zijn gratis vanaf een bestelwaarde van 100 € (excl. BTW) of 121 € (incl. BTW). Tarieven voor leveringen in het buitenland zijn te verkrijgen via info@tpannenhuis.be.

De op de website vermelde prijzen kunnen ten allen tijde worden aangepast door IJzerwaren ’t Pannenhuis zonder voorafgaande kennisgeving.

 Na betaling van de verkoopprijs is de overeenkomst op afstand gesloten en zijn er geen wijzigingen meer mogelijk, behoudens uitoefening van het herroepingsrecht binnen de 14 dagen in hoofde van een consument.

Voor de bestellingen geplaatst op de webshop, waarbij er werd gekozen voor afhaling in de winkel, geldt er een betalingsplicht.

Indien IJzerwaren ’t Pannenhuis bepaalde goederen niet kan leveren, om welke reden ook, zal het betaalde bedrag worden teruggestort op rekening van de klant binnen de 30 dagen na kennisgeving hiervan via e-mail.

Indien de klant zijn bestelling wenst af te halen in de winkel ontvangt hij een e-mail op het opgegeven e-mailadres met de bevestiging dat de goederen klaar staan voor afhaling.

IJzerwaren ’t Pannenhuis verbindt zich ertoe om de bestelling zo snel mogelijk te verzenden naar het opgegeven leveringsadres. De verdere afhandeling zal volgens de procedure van de koerierdienst verlopen. Als de goederen retour komen bij IJzerwaren ’t Pannenhuis heeft de klant de mogelijkheid om dit opnieuw te laten aanbieden mits betaling van bijkomende verzendingskosten. De overdracht van verlies of schade vindt plaats bij de levering.

HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

Bij aankopen op de website heeft de klant (consument) het recht om de aankoop te herroepen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van levering of het afsluiten van het dienstencontract.  Indien de periode van 14 kalenderdagen is doorlopen, vervalt het herroepingsrecht.

Dit herroepingsrecht kan worden uitgeoefend per mail op info@tpannenhuis.be of via het speciaal daartoe bestemde herroepingsformulier dat u kan terugvinden onderaan deze algemene bijzondere voorwaarden.

IJzerwaren ’t Pannenhuis zal nagaan of het herroepingsrecht van toepassing is. In bevestigend geval ontvangt de klant een e-mail met de retourinstructies.

In ieder geval zal IJzerwaren ’t Pannenhuis binnen de 14 kalenderdagen na kennisname van de terechte uitoefening van het herroepingsrecht en na ontvangst van de goederen, de ontvangen bedragen terugbetalen op rekening van de klant.

Let op:

 • Het kosten voor het retourneren van de goederen is volledig voor rekening van de klant, IJzerwaren ’t Pannenhuis zal niet tussenkomen in deze verzendkosten.
 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele waardeverminderingen van de goederen als deze onjuist of verkeerd gemanipuleerd zijn.
 • De goederen die geretourneerd worden dienen onbeschadigd (geen verfmarkeringen , krassen, gebruikssporen, stickers, enz.) aan te komen bij IJzerwaren ‘t Pannenhuis. Indien er schade is, behoudt IJzerwaren ’t Pannenhuis zich het recht voor om deze schade te verhalen op de klant.
 • De klant dient de goederen steeds terug te sturen in minstens 1 extra verpakking zodat de originele verpakking vrij blijft van labels, stickers en/of andere beschadigingen.
 • Alle toebehoren en accessoires, handleidingen, attesten enz. dienen aanwezig te zijn bij het retourneren van de goederen.
 • De originele factuur (klant behoudt de Kopie) dient mee met de goederen te worden aangeboden. Bij een retour waarvan de afzender niet kan achterhaald worden, zal geweigerd worden.
 • Stuur de goederen steeds aangetekend op zodat u een bewijs van verzending hebt. Goederen die wij niet ontvangen, kunnen wij ook niet terugbetalen.

In sommige gevallen kan u zich niet beroepen op het herroepingsrecht:

 • Bij de bestelling van goederen op maat;
 • Bij het bestellen van verzegelde goederen om gezondheids- of hygiëneredenen als u ze na levering heeft ontzegeld (bijv. cosmetische producten zoals lippenstift);
 • Bij het bestellen van goederen die na levering gemengd zijn met andere goederen en niet gescheiden kunnen worden;
 • Bij het bestellen van goederen met vervaldatum;

Voor professionele klanten geldt het herroepingsrecht niet.

Geschillenbeslechting

Als consument hebt u het recht een officiële klacht in te dienen bij de Europese Commissie, indien u dit nodig acht. Dit kan op volgende website:

https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_nl

Intellectuele eigendomsrechten

De lay-out, structuur, afbeeldingen, teksten, video en andere gegevens van de website zijn en blijven eigendom van IJzerwaren ’t Pannenhuis en mogen niet heruitgegeven worden in welke andere vorm dan ook.  Zij vallen dan ook onder het intellectueel eigendomsrecht.

Bij het surfen en of kopen van onze goederen verkrijgt u hierop geen recht.

Privacy

IJzerwaren ’t Pannenhuis heeft een beleid voor het gebruik van cookies en voor de verwerking van persoonsgegevens.  U kan deze terugvinden op de website van www.tpannenhuis.be.