Privacy Policy

Het doel van deze privacyverklaring is om aan te geven op welke manier Ijzerwaren ‘t Pannenhuis NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt of in de hoedanigheid van bezoeker en/of klant van onze winkel. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, waaronder de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – GDPR).

 1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Ijzerwaren ‘t Pannenhuis NV, met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 19 en met als ondernemingsnummer 0411.632.267, hierna “wij” of “’t Pannenhuis N.V.” genoemd.

Voor vragen omtrent de werking van dit portaal kan u zich wenden tot de klantendienst op info@tpannenhuis.be.

Deze privacyverklaring is een algemene verklaring. Afhankelijk van de relatie die je met ons hebt of de diensten waarvan je gebruik maakt, kan bijkomende privacy informatie worden verstrekt.

 1. Welke types informatie verzamelen wij en waarom?

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u onze fysieke winkel bezoekt of gebruik maakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:

 • Bestellingen plaatst en/of aankopen doet op onze website of in ons verkooppunt (incl. naverkoop)
 • Zich inschrijft op de nieuwsbrief
 • Een klantenkaart aanvraagt 
 • Een online profiel maakt 
 • Ons contactformulier gebruikt of de klantendienst op een andere manier contacteert
 • Diensten afneemt (bv. leveringen aan huis)
 • Deelneemt aan acties en/of wedstrijden
 • Surft op onze website d.m.v. o.a. cookies
 • Of in het kader van de normale werking van ons verkooppunt.

We kunnen uw gegevens ook krijgen via derden, waaraan u toestemming hebt gegeven om deze te delen met derde partijen (of op basis van een ander criterium waarin de wet voorziet).

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang de diensten waarvan u gebruik maakt en het gebruik dat u van onze winkel/website maakt.

 • Indien u bestellingen plaatst en/of aankopen doet op onze website of in onze winkel verzamelen wij uw e-mail, naam, telefoonnummer, leveringsadres, klantenkaartnummer en eventuele facturatie-informatie.
 • Indien u zich inschrijft op de nieuwsbrief verzamelen wij uw e-mail, naam en adres.
 • Indien u een klantenkaart aanvraagt verzamelen wij informatie die u verstrekt in het aanvraagformulier zoals: naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mail,… .
 • Wanneer u een profiel aanmaakt verzamelen wij de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier waaronder uw naam, voornaam, adres, e-mail, en andere informatie die u de afhandeling van uw volgende bestelling vergemakkelijkt (leveringsadres, betaalmethoden,…).
 • Wanneer u ons contactformulier gebruikt om de klantendienst of winkel te contacteren of de klantendienst op een andere manier contacteert verzamelen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer, klantenkaartnummer en de informatie die u verstrekt in het contactformulier of bij het contact.
 • Wanneer u diensten afneemt is de data afhankelijk van de dienst die u heeft afgenomen.
 • Indien u deelneemt aan acties en/of wedstrijden verzamelen wij uw naam, voornaam en mogelijks contactgegevens, alsook alle gegevens noodzakelijk voor deelname aan de wedstrijd.
 • ’t Pannenhuis N.V. verwerkt eveneens persoonlijke data noodzakelijk voor de normale werking van het bedrijf (op basis van een overeenkomst, een wettelijke grond of een gerechtvaardigd belang). 
 1. Hoe gebruiken wij uw gegevens en waarom?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • De door u gevraagde producten en diensten te leveren en te verbeteren
 • Uw ervaring in onze winkel of op onze website te verbeteren  
 • U getrouwheidsvoordelen aan te bieden
 • Met u te communiceren omtrent ons aanbod en tijdelijke aanbiedingen
 • Onze activiteiten te beheren
 • Onze marketing- en reclamecampagnes te voeren
 • Fraude te detecteren en te voorkomen
 • Vragen en klachten te behandelen
 • Schadegevallen en boetes te kunnen opvolgen.
 • Verjaardagskaarten te kunnen sturen (voor bonuskaarthouders die hun geboortedatum hebben opgegeven).
 • De veiligheid van de (bezoekers van de) website te verzekeren
 • Statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren (met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren)
 • Eventueel kredietanalyses te maken indien krediet wordt toegestaan
 • Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
 • De kwaliteit van onze klantdata te verbeteren

Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd op:

 • Hetzij de toestemming die u in dit verband hebt gegeven. In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.
 • Hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijvoorbeeld indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of in ons gerechtvaardigd belang.
 1. Hoe wordt die informatie gedeeld en met wie?

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan ondernemingen binnen de Zevij-Necomij groep. Deze zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen die hierboven zijn uiteengezet.

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan derden die diensten leveren aan ’t Pannenhuis N.V., zijnde verwerkers van ‘t Pannenhuis of aan partners van ‘t Pannenhuis. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteunende partners m.b.t. onze IT en online diensten, logistieke partners, betalingsdienstaanbieders, leveranciers etc. In elk van deze gevallen verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met de betrokken ondernemingen.

Bovendien zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt door de regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, of in de context van een medewerkingsplicht die ons wordt opgelegd (b.v. een strafrechtelijk onderzoek).

In sommige gevallen worden er ook (door ons niet-identificeerbare) gegevens uitgewisseld met derde partijen zoals Google Analytics of Facebook (of andere sociale media) waarbij deze derde partijen als verwerkingsverantwoordelijken dienen te worden aanzien die een eigen privacy beleid hanteren waarvan het beheer buiten onze controle valt.

 1. Cookies en logbestanden

Onze website maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het surfgebruik van onze bezoekers en om hun online ervaring te optimaliseren.   

Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website sneller en beter verloopt. Dankzij het gebruik van cookies kan een website voorkeuren opslaan van een bezoeker gedurende één bezoek of over meerdere bezoeken.

Als een website geen cookies gebruikt, zal deze de bezoeker op elke webpagina beschouwen als een nieuwe bezoeker. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u in de daartoe voorziene pagina op onze website.

 1. Hoe kunt u uw gegevens beheren/hoe krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

U hebt het recht om:

Uw persoonsgegevens in te kijken

Wil u inzage in de gegevens die wij over u verwerken, laat het ons dan weten.

Als u uw recht van inzage wenst uit te oefenen zullen wij u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

Uw gegevens te laten verbeteren

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over u hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. U kan altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of te laten vervolledigen.

Uw gegevens te laten verwijderen

Als u vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken of indien u niet langer wenst dat wij deze verwerken aangezien ze niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt, dan kan u vragen om ze te verwijderen. Ook wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming kan u uw toestemming steeds intrekken.

U te verzetten tegen een bepaald gebruik van gegevens

Bent u het niet eens met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kan u zich daartegen verzetten. Dit verzet zullen wij inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

U kan dit bijvoorbeeld vragen om geen direct marketing meer te gebruiken, waardoor wij in dat geval uw gegevens niet meer zullen verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

Te weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst zoals o.a. profilering. De logica van dit automatisch proces proberen wij op het moment zelf mee te geven.

Als u het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kun u ons dit meedelen.

U kan vragen om uw gegevens over te dragen aan een derde partij

U hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle soorten gegevens.

Uw rechten uit te oefenen

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil uitoefenen. Dan kunnen wij uw vraag concreet en correct behandelen. Wij moeten wel uw identiteit zo goed mogelijk verifiëren, om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent. Vandaar dat wij een kopie van uw identiteitskaart kunnen vragen bij een dergelijke aanvraag.

Hebt u een vraag of een opmerking? Dan kan u terecht op ons emailadres info@tpannenhuis.be. Dit is ook uw eerste aanspreekpunt i.v.m. Privacy.

 1. Hoe lang bewaren wij uw informatie?

De verzamelde gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de doeleinden zoals beschreven hiervoor te verwezenlijken of zolang een wettelijke basis ons toelaat deze gegevens te verwerken.

 1. Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens? 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies, wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te beschermen.

Bezoekers van de website en klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van hun computer, IP-adres, identificatiegegevens, de vertrouwelijkheid ervan, … .

In geen geval kan ’t Pannenhuis N.V. aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens, behoudens indien dit te wijten is aan een foutieve handeling van ‘t Pannenhuis.

 1. Links naar andere websites en content van derde partijen

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen privacy verklaring hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

 1. Updates aan de privacy policy en contact:

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen bijvoorbeeld in functie van nieuwe regelgeving, of aangepaste interne processen en doeleinden. Bij fundamentele wijzigingen zal hiervan melding worden gemaakt op de website.

Indien u met ons contact wenst op te nemen in verband met uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan dit steeds via het emailadres info@tpannenhuis.be.